top of page

TIPCO | Cross-Organization Software Assessment & DX Roadmap

ประเมินและเก็บความต้องการด้านระบบภายในของ 5 บริษัทในเครือทิปโก้ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่

ทิปโก้เป็นบริษัทมหาชนที่มีธุรกิจหลากหลาย เช่น ผลิตและส่งออกน้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง ยาสมุนไพร รวมถึงแบรนด์ร้าน Squeeze ที่มีหน้าร้านหลายสาขา ซึ่งในปัจจุบันมีการขายออนไลน์เพิ่มเติมด้วย
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายสิบปีทำให้มีระบบที่ใช้งานภายในอยู่หลายระบบ เมื่อต้องการจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ จึงต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ

ASAP Project ได้มีโอกาสเข้าไปประเมินสถานการณ์ของระบบภายในและความต้องการที่ต้องเพิ่มเติมในอนาคตของทุกฝ่ายงานใน 5 บริษัทเพื่อให้เข้าใจภาพ As-is ของระบบและการเชื่อมต่อ รวมถึงขั้นตอนการทำงานของแต่ละฝ่าย และประเด็นที่สำคัญต่อการคัดเลือกซอฟต์แวร์ต่อไปในอนาคต

จากผลการประเมินทำให้เราได้เข้าใจถึงการทำงานกับระบบที่มีอยู่ และส่วนที่ยังสามารถ Optimize และ Automate ได้เพิ่มเติม ซึ่งจะสามารถสรุปออกมาเป็นรายการความต้องการเพื่อนำไปประเมินความสามารถของซอฟต์แวร์ต่อไปได้ และแนะนำ Scenario ทิศทางในการเปลี่ยนแปลง พร้อมข้อดีข้อเสีย และภาพ To-be ของแต่ละ Scenario เพิ่มเติม

นอกจากนั้น เรายังสามารถระบุประเภทของโซลูชันและเครื่องมือที่สามารถนำเข้ามาใช้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต พร้อมระยะเวลาและช่วงของงบประมาณโดยประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการทำ Digital Transformation ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

ก่อนหน้า

ถัดไป

bottom of page