top of page

Tea'O'holic | 2-Week POS Selection

ASAP Project ได้รับโอกาสให้ดูแลการวางแผนระบบต่างๆในร้าน Cafe’ Tea’O’holic เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ POS ทั้ง Software และ Hardware

ASAP Project ได้รับโอกาสให้ดูแลการวางแผนระบบต่างๆในร้าน Cafe’ Tea’O’holic เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ POS ทั้ง Software และ Hardware ระบบเรียกคิวลูกค้า Finger scanner ซึ่งต้องคำนึงถึงการวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต เนื่องจากทางร้านวางแผนจะขยายสาขาเพิ่มเติม และต้องการมีครัวกลางเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า ดังนั้น ระบบที่จะต้องเลือกเข้ามาใช้จะต้องสามารถรองรับการจัดการที่ซับซ้อนกว่าร้านอาหารทั่วไปและเพื่อควบคุม สูตรการผลิต การบริหารจัดการวัตถุดิบ การรับรู้กำไรและต้นทุน ตลอดจน ความสามารถในการเข้าถึงรายงานต่างๆได้ผ่านทาง Smartphone

#POS #Cafe

ก่อนหน้า

ถัดไป

bottom of page