top of page

Masa Japan | ระบบ HR ที่รองรับนโยบายแบบซับซ้อน

คัดสรรระบบ HR ที่รองรับนโยบายการจัดการพนักงานที่มีเงื่อนไขซับซ้อนและยังรองรับการทำระบบรับสมัครพนักงาน หรือ Recruitment ในรูปแบบ digital เพื่อรองรับการขยายธุรกิจโดยมีแพลตฟอร์ม HR ที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเป็นฐานที่สำคัญ

Masa Japan เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยนักธุรกิจญี่ปุ่น ให้บริการจัดส่งพนักงานขับรถพร้อมรถยนต์ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมากในเขตชลบุรีและบริเวณใกล้เคียง โดยได้รับความไว้วางใจกันเป็นวงกว้าง

ลูกค้าแต่ละรายของ Masa Japan นั้น ก็มีเงื่อนไขในการรับบริการที่แตกต่างกันไป ทำให้การบริหารจัดการสวัสดิการ และค่าตอบแทนของพนักงานขับรถแต่ละรายมี**ความซับซ้อนเป็นอย่างมาก** โดยเฉพาะเงื่อนไขการให้ค่าตอบแทนในการส่งพนักงานขับรถสำรองไปทดแทนพนักงานประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ASAP Project จึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการค้นหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคคล หรือ HRM System เพื่อมาจัดการในส่วนของ *Payroll, Time attendance และ การสร้างฐานข้อมูลพนักงาน ตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนดังกล่าว* โดยเฉพาะการเก็บประวัติการอบรม และกระบวนการตรวจสอบความประพฤติของพนักงานขับรถ เช่น การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และสารเสพติดเป็นต้น

ซึ่ง ASAP Project ก็ได้คัดสรรตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการต่างๆในข้างต้นได้ รวมไปถึงวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาการ*ระบบรับสมัครพนักงาน หรือ Recruitment ในรูปแบบ digital* เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการจะลดปริมาณงานกระดาษ และเปลี่ยนย้ายระบบงานเข้าสู่ Platform แบบ Digital ให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ในอนาคต ข้อมูลของพนักงานทุกท่านจะถูกเริ่มเก็บตั้งแต่ขั้นตอนการเป็นผู้สมัครไปจนถึงวันสุดท้ายในการทำงานโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนใหม่แบบซ้ำไปซ้ำมาอีกต่อไป

Previous

Next

bottom of page