top of page

Double Pine | Marketing Automation

Double Pine มีโครงการที่จะรักษาการติดต่อกับผู้สนใจทุกๆท่าน ผ่านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการของทางบริษัทตลอดหลายเดือนแรกหลังรู้จักกัน

ในการทำธุรกิจนั้นบางครั้งผู้สนใจอาจจะไม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จัก บริษัท Double Pine จึงมีโครงการที่จะรักษาการติดต่อกับผู้สนใจทุกๆท่าน ผ่านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการของทางบริษัทตลอดหลายเดือนแรกหลังรู้จักกัน

ASAP Project ช่วยคัดเลือกระบบ Email Marketing Automation อย่าง MailChimp ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งข่าวสารต่างๆให้แก่ผู้สนใจแต่ละท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถดีไซน์อีเมลเท็มเพลตสวยๆ และลิงค์ข้อมูลของลูกค้ามาจากระบบ CRM แล้วระบบจะจัดการ จัดส่งข้อมูลตามลำดับที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ ซึ่งด้วยเครื่องมือดังกล่าว ทาง Double Pine ก็สามารถรักษาฐานผู้สนใจเอาไว้ได้ และบางส่วนก็ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการกับทางบริษัทในเวลาต่อมา

#mailchimp #emailmarketing #martech

Previous

Next

bottom of page